Condicions Generals de Compra

1. Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals de Compra (d’ara endavant, les “Condicions Generals”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les condicions de compra de productes a través del lloc web www.olicatessen.com (d’ara endavant, el “Lloc web” o el “Portal”), titularitat de l’empresa Molí dels Torms S.L. (d’ara endavant L’EMPRESA), amb CIF B2556679; amb domicili social en: Mestre Benet, 19 -25164 – Els Torms, Lleida; Correu electrònic: info@olicatessen.com; Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida Tom 905, foli 100, fulla L17583, Inscripció 1a i Registre Sanitari RSIPAC /RGS : 16.03553/L.)

L’ús dels serveis del Lloc web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació de l’Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre en el Portal i el seu ús comporta que les seves dades com a Usuari passaran a formar part dels fitxers del MOLÍ DELS TORMS SL, i el seu tractament serà conforme al que es preveu en la Política de Privacitat, que l’Usuari declara expressament conèixer i acceptar.

EL MOLÍ DELS TORMS SL proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc web www.olicatessen.com. Les persones que pretenguin adquirir productes no és necessari que tinguin la condició de “Usuari Registrat”. Poden realitzar la comanda emplenant els formularis creats a aquest efecte, per a la materialització del procés de compra i seguint els passos que MOLÍ DELS TORMS SL posteriorment comunica a través del Lloc web.

Les presents Condicions Generals, juntament amb l’Avís Legal, política de cookies i la Política de Privacitat del Lloc web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Portal i a la compra dels productes a través del mateix i substitueixen a qualssevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre MOLÍ DELS TORMS SL i l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi al Lloc web, es registri i realitzi la compra de productes a través del Portal accepta sotmetre’s i queda vinculat per les Condicions Generals, l’Avís Legal i la Política de Privacitat tal com es trobin redactades en el moment en què s’accedeixi al Lloc web.

Tot Usuari que empleni el formulari de comanda o apartat de contacte del Lloc web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.

2. Informació sobre els productes

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als Productes de MOLÍ DELS TORMS SL, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web, tenen per objecte aportar la major informació, no obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, manquen de caràcter exhaustiu.

La venda d’aquests productes es farà a particulars i/o empreses. MOLÍ DELS TORMS SL es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes oferts als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, MOLÍ DELS TORMS SL podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en el Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que tals nous productes es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals que es trobin en vigor en aquest moment.

Així mateix, MOLÍ DELS TORMS SL es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, MOLÍ DELS TORMS SL informarà l’Usuari per email de l’anul·lació total o, en el seu cas, parcial de la comanda. L’anul·lació parcial de la comanda no dona dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspon a l’Usuari de conformitat amb el que s’estableix en les presents Condicions Generals i la legislació en matèria de consumidors i usuaris estableix.

3. Sistema de compra dels productes

Per a procedir a la compra del producte, l’Usuari haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo a la Cistella de la Compra. Una vegada completada la selecció de productes objecte de compra, l’Usuari podrà continuar la compra o haurà de prémer la icona “Anar a la caixa”. A continuació, s’indicaran els productes seleccionats per a la seva compra i l’Usuari podrà indicar si disposa d’un cupó de descompte, haurà d’indicar les dades del domicili per a l’enviament i els de facturació si no són els mateixos, i seleccionar entre els diferents mètodes de pagament. Finalment, l’usuari haurà de prémer la icona “Realitza la comanda”

Una vegada finalitzat el procés de compra MOLÍ DELS TORMS SL remetrà al correu electrònic facilitat per l’Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la realització d’aquest. La confirmació de la comanda remesa per MOLÍ DELS TORMS SL no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El Departament d’Atenció al Client de MOLÍ DELS TORMS SL remetrà a l’Usuari la corresponent factura en un termini de quinze (15) dies des de l’execució de la compra.

Posteriorment es confirmarà el termini de lliurament previst de la comanda per correu electrònic.

Per a compres a Espanya peninsular i Illes Balears, la unitat mínima de compra són les unitats de producte.

Per a comprar de la resta de països de l’Espai Econòmic Europeu la unitat mínima de compra és la caixa.

Per a exportacions haurà de posar-se en contacte amb Molí dels Torms SL.

4. Preus dels productes

Els preus dels productes que s’ofereixen a través del Lloc web inclouen IVA, així com les despeses d’enviament dels productes per compte del comprador. En cas contrari, es detallaran i desglossaran en la secció “La teva Cistella” del Lloc web.

MOLÍ DELS TORMS SL es reserva el dret a modificar els preus reflectits en el Lloc web, en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor reflectit en el Lloc web, en el moment del registre de la comanda.

Per a enviaments a un país diferent del de facturació haurà de posar-se en contacte amb Molí dels Torms SL.

5. Pagament dels productes

El pagament del preu dels béns comprats, inclosos les despeses d’enviament, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través de la plataforma de pagament Stripe, mitjançant reemborsament i per transferència bancària com a sistemes de pagament indicats a cada moment en el Lloc web.

Per a procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla en funció del sistema de pagament triat.

6. Lliurament dels productes

El lliurament es realitzarà, en el domicili assenyalat a aquest efecte a la Botiga En línia de MOLÍ DELS TORMS SL. No es lliuraran productes en apartats de correus.

Durant el lliurament, en cas de no trobar-se en el seu domicili, l’empresa de transports es posarà en contacte amb vostè per a acordar un segon lliurament.

MOLÍ DELS TORMS SL no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada per l’Usuari no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat per aquest.

MOLÍ DELS TORMS SL indicarà el termini de lliurament de la compra amb posterioritat a la confirmació de la comanda o si hi ha alguna incidència que pugui demorar el lliurament previst. Si la demora en el lliurament és superior al termini màxim de lliurament previst en aquest apartat, el client podrà anul·lar sense cost, totalment o parcialment la comanda.

Els productes adquirits per l’Usuari en el procés de compra es lliuraran en el termini més breu possible, i en tot cas, en el termini de:

Espanya Peninsular i Balears: tres (3) a cinc (5) dies hàbils a partir de la data de confirmació de la comanda.

Altres Destins: cinc (5) a deu (10) dies hàbils a partir de la data de confirmació de la comanda.

El servei d’enviament a Canàries, Ceuta i Melilla no està disponible en l’actualitat.

7. Devolució de productes

(i) Dret de desistiment

Conforme al que s’estableix en el Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris el client disposa d’un termini de desistiment de catorze dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns al MOLÍ DELS TORMS SL, carrer Mestre Benet, 19 -25164 – Els Torms (Lleida), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa i les característiques i quan existeixin indicis que els productes han estat desprecintats, oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

(ii) Devolució de productes defectuosos

Exceptuat el supòsit anterior, no estan permesos canvis ni devolucions dels nostres productes excepte si rep una comanda errònia o defectuosa. En el cas que la comanda hagi arribat danyada o trencada s’haurà de comunicar en l’albarà de lliurament. Per a qualsevol altra incidència, posi’s en contacte amb nosaltres en un termini de 24 hores des de la recepció de la comanda a través del telèfon +34973128362 o escrivint a info@olicatessen.com. Procedirem a realitzar la devolució o substitució (en el seu cas) el més aviat possible dins dels 15 dies següents al fet que rebis el nostre email de confirmació.

Sense perjudici de qualssevol altres drets que poguessin correspondre-li, l’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament a l’anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució al MOLÍ DELS TORMS SL de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert en l’apartat (i) anterior, si bé l’Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d’aquests productes.

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en l’apartat (i) anterior i s’hagin complert els requisits establerts en aquest apartat, MOLÍ DELS TORMS SL reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzada per l’Usuari, conforme al que s’estableix en l’apartat (iii) posterior.

(iii) Reemborsament del preu dels productes a l’Usuari

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en aquest apartat i s’hagin complert els requisits establerts en aquest, MOLÍ DELS TORMS SL reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es realitzi en exercici del dret de desistiment de l’Usuari descrit en l’apartat (i) MOLÍ DELS TORMS SL no abonarà ni farà front a les despeses i/o costos de devolució.

L’Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s’hagin complert els requisits establerts en les presents Condicions Generals.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

MOLÍ DELS TORMS SL gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari per a l’adquisició dels productes, en un termini de catorze (14) dies des de la recollida de la comanda retornada i una vegada MOLÍ DELS TORMS SL hagi comprovat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i) i (ii) anteriors.

(iv) Model de formulari de desistiment

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de Molí dels Torms SL, amb domicili social en c/ Mestre Benet 19, 25164 Els Torms (Lleida); telèfon +34 973 128 362; correu electrònic info@olicatessen.com:–

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

– Rebut el

– Nom del consumidor

– Domicili del consumidor

– Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data

8. Modificació de les Condicions Generals

MOLÍ DELS TORMS SL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la botiga del Lloc web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

9. Comunicacions entre MOLÍ DELS TORMS SL i l'Usuari

Totes les comunicacions entre MOLÍ DELS TORMS SL i l’Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del Lloc web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular. Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes Condicions Generals, les comunicacions que l’Usuari pretengui remetre al MOLÍ DELS TORMS SL es dirigiran a l’adreça MOLÍ DELS TORMS SL indicada en la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part MOLÍ DELS TORMS SL de la corresponent comunicació.

10. Integritat de les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals, la Política de Privacitat i l’Avís Legal constitueixen l’expressa i única voluntat de MOLÍ DELS TORMS SL i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, aconseguits per les parts amb anterioritat.

11. Nul·litat parcial

En cas que qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d’aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

12. Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen i interpreten d’acord amb la llei espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de l’assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.